Zásady ochrany osobních údajů

ve smyslu čl. 19 a násl. zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s články 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Podle ustanovení čl. 19 a násl. zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) Vám jako subjektu údajů poskytujeme následující informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Správce údajů:
Správcem je společnost Verteco digital services, s.r.o., se sídlem:

Verteco digital services, s.r.o.

Daniela Dlabača 21

Žilina 010 01

Slovensko

IČO: 53 412 834

DIČ: SK2121358349

Registrovat. č.: 75936/L

zastoupená: Normanem Bytričanem (dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje:

E-mail: info@verteco.sk
Telefon: +421 948 355 017

Přístup k osobním údajům:

Při zpracování osobních údajů mohou mít k osobním údajům přístup kromě Správce a společností propojených s Verteco digital services, s.r.o., a jejich zaměstnanců i další osoby zpracovávající osobní údaje jako zpracovatelé. Konkrétní, průběžně aktualizovaný seznam zpracovatelů, tj. příjemců osobních údajů zpracovávaných jménem Správce, v následujících kategoriích:

• Společnosti poskytující marketingové služby
• Společnosti poskytující mzdové a účetní služby
• Společnosti poskytující služby interního a externího auditu


Právní základ:

Právním základem zpracování osobních údajů je zpravidla plnění zákonné povinnosti (zejména zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů), uzavírání, správa a plnění smluvních povinností vyplývajících ze pracovní a obchodní smlouvy, oprávněný zájem, kterým je ochrana práv a právem chráněných zájmů správce a jeho zaměstnanců, jakož i souhlas subjektu údajů (zejména pro účely marketingu, soutěží, společenských akcí , atd.). Souhlas se zpracováním osobních údajů musí být udělen dobrovolně a subjekt údajů může souhlas kdykoli odvolat. Souhlas je však nutný k tomu, aby Správce zajistil např. firemní akce a podobně, a bez tohoto souhlasu není Správce oprávněn předmětné služby poskytovat. Pokud subjekt údajů odmítne poskytnout Správci osobní údaje potřebné pro účely plnění smluvních povinností Správce nebo dodržování zákona, není Správce povinen uzavřít smlouvu ani poskytovat žádné další služby.


Zpracovávané osobní údaje:

Shromažďujeme jméno, e-mail, dodací a fakturační adresu zákazníků našich obchodníků, platební údaje, název společnosti, telefonní číslo, IP adresu, informace o objednávkách, které zadáváte, informace o obchodech podporovaných společností Verteco digital services, s.r.o., které navštěvujete, a informace o zařízení a prohlížeč, které používáte. Tyto informace shromažďujeme, když používáte obchod, který využívá naše služby, nebo k němu přistupujete, například když navštívíte web obchodníka, zadáte objednávku nebo si zaregistrujete účet na webu obchodníka. Při návštěvě nebo procházení webu Verteco digital services shromažďujeme informace o zařízení a prohlížeči, které používáte, o vašem síťovém připojení, vaší IP adrese a informace o souborech cookie nainstalovaných ve vašem zařízení. Shromažďujeme také osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím jakékoli funkce zasílání zpráv dostupné na našich webových stránkách. Od uživatelů fóra shromažďujeme vaše jméno, e-mailovou adresu, adresu URL webových stránek a další osobní údaje, které můžete zveřejnit.


Účel zpracování a sdílení:

Tyto informace používáme k poskytování služeb našim obchodníkům, včetně podpory a zpracování objednávek, ověřování a plateb. Tyto informace také používáme ke zlepšení našich služeb. Společnost Verteco digital services, s.r.o., spolupracuje také s třetími stranami a poskytovateli služeb, aby pomohla našim obchodníkům poskytovat služby a můžeme s nimi sdílet osobní údaje na podporu tohoto úsilí. Vaše údaje můžeme sdílet také za následujících okolností:

 • zabránit, prošetřit nebo podniknout kroky týkající se nezákonných činností, podezření na podvod, situací zahrnujících potenciální ohrožení fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení našich Podmínek použití nebo jakékoli jiné dohody související se službami, nebo jak jinak vyžaduje zákon.
 • Pokud obchodník, jehož obchod navštěvujete nebo k němu přistupujete, nás nasměruje k přenosu těchto informací (například pokud povolí aplikaci třetí strany, která má přístup k osobním údajům zákazníka).
 • vyhovovat zákonným požadavkům nebo reagovat na zákonné soudní příkazy, obsílky, příkazy nebo jiné požadavky veřejných orgánů (včetně splnění požadavků národní bezpečnosti nebo vymáhání práva).

Osobní údaje mohou být také sdíleny se společností, která získá naši obchodní činnost nebo s obchodní činností obchodníka, jehož obchod navštěvujete nebo k němu přistupujete, ať už prostřednictvím fúze, akvizice, bankrotu, zrušení, reorganizace nebo jiné podobné transakce či řízení.


Uchovávání osobních údajů a doba zpracování:

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektů údajů po dobu stanovenou v souladu s příslušnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu je možné pouze po dobu, na kterou byl souhlas udělen. Souhlas je správci udělen na dobu následujících tří (3) let nebo do okamžiku odvolání souhlasu. Po uplynutí příslušné doby budou osobní údaje vymazány, pokud jejich uchování nevyžadují příslušné slovenské právní předpisy.


Práva subjektů údajů související se zpracováním osobních údajů:

Pokud jde o zpracování osobních údajů, mohou subjekty údajů uplatnit následující práva:

 • právo na přístup k jejich osobním údajům a na poskytnutí informací o nich;
 • právo na opravu osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování;
 • právo souhlas kdykoli odvolat (pokud je souhlas právním základem zpracování);
 • právo podat návrh na zahájení řízení podle 100 a násl. zákona o ochraně osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktní údaje: +421 2 3231 3214, e-mailem: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Subjekty údajů mohou uplatnit výše uvedená práva, která jsou blíže specifikována v ustanovení čl. 21 a násl. zákona o ochraně osobních údajů, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR i dalšími příslušnými právními předpisy. Subjekty údajů mohou uplatnit svá práva vůči správci písemnou žádostí zaslanou nebo doručenou na adresu sídla správce: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava; nebo elektronickou poštou na adresu: info@verteco.sk.
Žádost musí obsahovat tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště, aby Správce mohl subjekt údajů identifikovat. Správce může požádat o poskytnutí dalších informací nezbytných k ověření totožnosti subjektu údajů, má-li důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby. Správce je povinen poskytnout subjektu údajů informace o přijatých opatřeních na jeho žádost do jednoho (1) měsíce od obdržení žádosti. V odůvodněných případech, s ohledem na složitost a počet žádostí, může Správce výše uvedenou lhůtu prodloužit o další dva (2) měsíce, a to i opakovaně. O takovém prodloužení je Správce povinen subjekt údajů informovat do jednoho (1) měsíce od obdržení žádosti s uvedením důvodů prodloužení. Pokud subjekt údajů podal žádost v elektronické podobě, poskytne správce informace v elektronické podobě, pokud subjekt údajů nepožádal o informace jiným způsobem. Nepřijme-li správce opatření na žádost subjektu údajů, je povinen subjekt údajů do jednoho (1) měsíce od obdržení žádosti informovat o důvodech nečinnosti, jakož i o možnosti podat návrh na zahájení řízení podle § 100 zákona o ochraně osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Oznámení o přijatých opatřeních se poskytují zdarma. Je-li žádost subjektu údajů zjevně neopodstatněná nebo nevhodná, zejména pro její opakující se povahu, může správce požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informace nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady. oznámení nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na provedení požadovaného opatření, nebo odmítnout na žádost jednat. Správce prokáže, že žádost je neopodstatněná nebo nepřiměřená.

Společnost Verteco digital services, s.r.o., chápe, že máte práva na své osobní údaje, a podniká přiměřené kroky, které vám umožní přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, úpravu, vymazání, přenesení nebo omezení použití vašich osobních údajů. Pokud jste obchodník nebo partner, můžete aktualizovat mnoho typů osobních údajů, jako jsou platební nebo kontaktní údaje, přímo v nastavení účtu. Pokud nemůžete změnit své osobní údaje v rámci nastavení svého účtu nebo pokud máte obavy z údajů shromážděných při návštěvě webových stránek společnosti Verteco nebo používání našich služeb podpory, kontaktujte nás, abychom provedli požadované změny. Je důležité si uvědomit, že pokud vymažete nebo omezíte použití svých osobních údajů, služby nemusí fungovat správně.