Personvernerklæring

i betydningen av artikkel 19 flg. av lov nr. 18/2018 Saml. om beskyttelse av personopplysninger og om endringer og tillegg til visse lover, som endret, i samsvar med artikkel 13 og 14 i Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike data, og oppheving av direktiv 95/46/EF (Generell databeskyttelsesforordning) (heretter referert til som “GDPR”).

I henhold til bestemmelsene i artikkel 19 flg. av lov nr. 18/2018 Saml. om beskyttelse av personopplysninger som endret (heretter referert til som “loven om beskyttelse av personopplysninger”), gir vi deg som den registrerte herved følgende informasjon om behandlingen av dine personopplysninger.

Behandlingsansvarlig:
Kontrolløren er selskapet Verteco digital services, s.r.o., med sitt registrerte kontor:

Verteco digital services, s.r.o.,

Daniela Dlabača 21

Žilina 010 01

Slovakia

ID: 53 412 834

MVA-ID: SK2121358349

Registrere. nr.: 75936/L

representert av: Norman Bytričan (heretter referert til som “kontrolløren”).

Kontaktinformasjon:

E-post: info@verteco.sk
Telefon: +421 948 355 017

Tilgang til personopplysninger:

Ved behandling av personopplysninger, i tillegg til behandlingsansvarlig og selskapene knyttet til Verteco digital services, s.r.o., og deres ansatte, kan andre personer som behandler personopplysninger som behandlere ha tilgang til personopplysninger. En spesifikk, kontinuerlig oppdatert liste over behandlere, dvs. mottakere av personopplysninger behandlet på vegne av behandlingsansvarlig, i følgende kategorier:

• Selskaper som tilbyr markedsføringstjenester
• Selskaper som leverer lønns- og regnskapstjenester
• Selskaper som leverer interne og eksterne revisjonstjenester


Lovlig basis:

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er som regel oppfyllelse av den lovpålagte forpliktelsen (særlig lov nr. 18/2018 Coll. om personopplysningsbeskyttelse), inngåelse, administrasjon og oppfyllelse av kontraktsforpliktelser som følger av ansettelses- og kommersielle kontrakter, den legitime interessen, som er beskyttelsen av rettigheter og interesser til behandlingsansvarlig og hans ansatte beskyttet av rettigheter, samt samtykke fra den registrerte (hovedsakelig med henblikk på markedsføring, konkurranser, sosiale arrangementer) , etc.). Samtykket til behandling av personopplysninger må gis frivillig, og den registrerte kan når som helst trekke tilbake samtykket. Samtykket er imidlertid nødvendig for at behandlingsansvarlig skal sikre for eksempel bedriftsarrangementer og lignende, og uten slikt samtykke har behandlingsansvarlig ikke rett til å yte de aktuelle tjenestene. Hvis den registrerte nekter å gi den behandlingsansvarlige personopplysningene som kreves for å oppfylle de kontraktsmessige forpliktelsene til den behandlingsansvarlige eller overholde loven, er den behandlingsansvarlige ikke forpliktet til å inngå en kontrakt eller yte andre tjenester.


Behandlede personopplysninger:

Vi samler inn våre selgeres kunders navn, e-post, leverings- og faktureringsadresse, betalingsdetaljer, firmanavn, telefonnummer, IP-adresse, informasjon om bestillinger du setter i gang, informasjon om Verteco digital services, s.r.o., – støttede forhandlerbutikker du besøker, og informasjon om enhet og nettleser du bruker. Vi samler inn denne informasjonen når du bruker eller får tilgang til en butikk som bruker tjenestene våre, for eksempel når du besøker en selgers nettsted, legger inn en bestilling eller registrerer deg for en konto på en selgers nettsted. Når du besøker eller surfer på Verteco digital services, s.r.o.,-nettstedet, samler vi inn informasjon om enheten og nettleseren du bruker, nettverkstilkoblingen din, IP-adressen din og informasjon om informasjonskapslene som er installert på enheten din. Vi samler også inn personlig informasjon som er sendt inn av deg via en hvilken som helst meldingsfunksjon som er tilgjengelig fra nettstedet vårt. Fra forumbrukere samler vi inn ditt navn, e-postadresse, nettadresse og annen personlig informasjon du kan legge ut.


Formål med behandling og deling:

Vi bruker denne informasjonen til å gi våre selgere tjenestene, inkludert støtte og behandling av bestillinger, autentisering og betalinger. Vi bruker også denne informasjonen til å forbedre tjenestene våre. Verteco digital services, s.r.o., samarbeider også med tredjeparter og tjenesteleverandører for å hjelpe forhandlerne våre med tjenestene, og vi kan dele personlig informasjon med dem for å støtte dette arbeidet. Vi kan også dele informasjonen din under følgende omstendigheter:

 • for å forhindre, undersøke eller iverksette tiltak angående ulovlige aktiviteter, mistanke om svindel, situasjoner som involverer potensielle trusler mot den fysiske sikkerheten til en person, brudd på våre vilkår for bruk eller andre avtaler knyttet til tjenestene, eller som på annen måte kreves av lov.
 • Hvis selgeren hvis butikk du besøker eller har tilgang til, ber oss overføre denne informasjonen (for eksempel hvis de aktiverer en tredjepartsapp som får tilgang til kundeopplysninger).
 • for å overholde juridiske krav, eller å svare på lovlige rettskjennelser, stevninger, arrestordrer eller andre forespørsler fra offentlige myndigheter (inkludert for å oppfylle krav til nasjonal sikkerhet eller rettshåndhevelse).

Personopplysninger kan også deles med et selskap som kjøper virksomheten vår eller virksomheten til en kjøpmann hvis butikk du besøker eller har tilgang til, enten gjennom fusjon, oppkjøp, konkurs, oppløsning, reorganisering eller annen lignende transaksjon eller prosess.


Lagring av personopplysninger og varighet av behandlingen:

Den behandlingsansvarlige er autorisert til å behandle personopplysninger om registrerte i en tidsperiode fastsatt i samsvar med relevant lovgivning. Behandling av personopplysninger etter et samtykke skal kun være mulig for den perioden samtykket ble gitt. Samtykket gis til behandlingsansvarlig for de påfølgende tre (3) årene eller inntil tidspunktet for tilbaketrekking av samtykket. Ved utløpet av den relevante perioden vil personopplysninger bli slettet hvis lagringen ikke er nødvendig i henhold til relevant slovakisk lovgivning.


Rettigheter til registrerte personer knyttet til behandling av personopplysninger:

Når det gjelder behandling av personopplysninger, kan registrerte utøve følgende rettigheter:

 • retten til å få tilgang til og bli gitt informasjon om deres personopplysninger;
 • retten til retting av personopplysninger;
 • retten til sletting av personopplysninger;
 • retten til begrensning av behandling av personopplysninger
 • retten til persondataportabilitet;
 • retten til å protestere mot behandling av personopplysninger;
 • retten til ineffektiviteten til automatisert individuell beslutningstaking, inkludert profilering;
 • retten til å trekke tilbake samtykke når som helst (hvis samtykke er det juridiske grunnlaget for behandlingen);
 • rett til å inngi et begjæring om å innlede sak i henhold til artikkel 100 ff. av personopplysningsloven med tilsynsmyndigheten, dvs. Kontoret for beskyttelse av personopplysninger i Slovakia, med sitt registrerte kontor på Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovakiske republikk, kontaktinformasjon: +421 2 3231 3214, e-post: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Registrerte kan utøve rettighetene ovenfor, som er nærmere spesifisert i bestemmelsene i artikkel 21 ff. av personopplysningsloven, i samsvar med personopplysningsloven og GDPR samt annen relevant lovgivning. Registrerte kan utøve sine rettigheter mot behandlingsansvarlig ved hjelp av en skriftlig forespørsel sendt eller levert til kontrollørens registrerte kontor: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava; eller via elektronisk post sendt til adressen: info@verteco.sk.
Forespørselen må inneholde følgende opplysninger: navn, etternavn, fødselsdato og fast adresse slik at behandlingsansvarlig kan identifisere den registrerte. Den behandlingsansvarlige kan be om å gi ytterligere informasjon som er nødvendig for å bekrefte identiteten til den registrerte dersom han har rimelig tvil om identiteten til den fysiske personen. Den behandlingsansvarlige er pålagt å gi den registrerte informasjon om tiltakene som er iverksatt på hans/hennes anmodning innen en (1) måned etter mottak av forespørselen. I berettigede tilfeller, med hensyn til kompleksiteten og antall forespørsler, kan behandlingsansvarlig forlenge perioden ovenfor med ytterligere to (2) måneder, selv gjentatte ganger. Den behandlingsansvarlige er forpliktet til å informere den registrerte om en slik forlengelse innen én (1) måned etter mottak av forespørselen, med begrunnelse for forlengelsen av fristen. Dersom den registrerte har sendt inn forespørselen i elektronisk form, skal behandlingsansvarlig gi opplysningene i elektronisk form, med mindre den registrerte har bedt om informasjon på annen måte. Dersom den behandlingsansvarlige unnlater å iverksette tiltak på forespørsel fra den registrerte, er han pålagt å informere den registrerte om årsakene til manglende handling innen en (1) måned etter mottak av forespørselen, samt om muligheten å inngi en begjæring om å innlede sak i henhold til artikkel 100 i personopplysningsloven til Kontoret for personvern. Meldinger om iverksatte tiltak skal gis vederlagsfritt. Hvis forespørselen fra den registrerte er åpenbart grunnløs eller upassende, spesielt på grunn av dens gjentakende karakter, kan den behandlingsansvarlige kreve et rimelig gebyr tatt i betraktning de administrative kostnadene ved å gi informasjonen, eller et rimelig gebyr tatt i betraktning de administrative kostnadene av varselet, eller et rimelig gebyr som tar hensyn til de administrative kostnadene ved å implementere det forespurte tiltaket, eller nekte å handle på forespørselen. Den behandlingsansvarlige skal bevise at anmodningen er ubegrunnet eller upassende.

Verteco digital services, s.r.o., forstår at du har rettigheter over din personlige informasjon, og tar rimelige skritt for å la deg få tilgang til, korrigere, endre, slette, overføre eller begrense bruken av din personlige informasjon. Hvis du er en kjøpmann eller en partner, kan du oppdatere mange typer personlig informasjon, for eksempel betalings- eller kontaktinformasjon, direkte i kontoinnstillingene dine. Hvis du ikke kan endre din personlige informasjon i kontoinnstillingene dine, eller hvis du er bekymret for data som samles inn når du besøker Verteco digital services, s.r.o., nettside eller bruker våre støttetjenester, vennligst kontakt oss for å gjøre de nødvendige endringene. Det er viktig å huske at hvis du sletter eller begrenser bruken av din personlige informasjon, kan det hende at tjenestene ikke fungerer som de skal.