Polityka prywatności

w rozumieniu art. 19 i nast. ustawy nr 18/2018 Dz. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniach niektórych ustaw ze zm., zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Zgodnie z przepisami art. 19 i nast. ustawy nr 18/2018 Dz. o ochronie danych osobowych ze zm. (dalej jako „Ustawa o ochronie danych osobowych”) przekazujemy Państwu, jako osobie, której dane dotyczą, następujące informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator danych:
Administratorem jest firma Verteco digital Services, s.r.o., z siedzibą:

Verteco digital services, s.r.o.,

Daniela Dlabača 21

Żylina 010 01

Słowacja

ID: 53 412 834

NIP: SK2121358349

Rejestr. nr: 75936/L

reprezentowany przez: Norman Bytričan (zwany dalej „Administratorem”).

Szczegóły kontaktu:

E-mail: info@verteco.sk
Telefon: +421 948 355 017

Dostęp do danych osobowych:

Przy przetwarzaniu danych osobowych, oprócz Administratora oraz spółek powiązanych z Verteco digital services, s.r.o., i ich pracowników, dostęp do danych osobowych mogą mieć także inne osoby przetwarzające dane osobowe jako podmioty przetwarzające. Konkretną, na bieżąco aktualizowaną listę podmiotów przetwarzających, czyli odbiorców danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, w następujących kategoriach:

• Firmy świadczące usługi marketingowe
• Firmy świadczące usługi kadrowo-płacowe
• Firmy świadczące usługi audytu wewnętrznego i zewnętrznego


Podstawa prawna:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest co do zasady wypełnienie obowiązku ustawowego (w szczególności ustawy nr 18/2018 Dz. o ochronie danych osobowych), zawarcie, administracja i realizacja zobowiązań umownych wynikających z umów o pracę i umów handlowych, prawnie uzasadniony interes, którym jest ochrona praw i interesów Administratora oraz jego pracowników chronionych prawem, a także zgoda osoby, której dane dotyczą (głównie dla celów marketingowych, konkursów, wydarzeń towarzyskich itp.). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być wyrażona dobrowolnie, a osoba, której dane dotyczą, może ją w każdej chwili wycofać. Jednakże zgoda jest konieczna, aby Administrator mógł zapewnić np. imprezy firmowe itp. i bez takiej zgody Administrator nie jest uprawniony do świadczenia przedmiotowych usług. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, odmówi udostępnienia Administratorowi danych osobowych niezbędnych do wywiązania się z obowiązków umownych Administratora lub w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, Administrator nie ma obowiązku zawarcia umowy ani świadczenia innych usług.


Przetwarzane dane osobowe:

Gromadzimy imię i nazwisko klientów naszych sprzedawców, adres e-mail, adres wysyłki i rozliczeniowy, szczegóły płatności, nazwę firmy, numer telefonu, adres IP, informacje o zainicjowanych zamówieniach, informacje o odwiedzanych przez Ciebie sklepach handlowych obsługiwanych przez firmę Verteco digital services, s.r.o., oraz informacje o urządzenie i przeglądarka, z której korzystasz. Gromadzimy te informacje, gdy korzystasz ze sklepu korzystającego z naszych usług lub uzyskujesz do niego dostęp, na przykład gdy odwiedzasz witrynę sprzedawcy, składasz zamówienie lub rejestrujesz konto w witrynie sprzedawcy. Gdy odwiedzasz lub przeglądasz witrynę Verteco digital services, s.r.o.,, zbieramy informacje o urządzeniu i przeglądarce, z której korzystasz, Twoim połączeniu sieciowym, Twoim adresie IP oraz informacje o plikach cookie zainstalowanych na Twoim urządzeniu. Gromadzimy również dane osobowe przesłane przez Ciebie za pośrednictwem dowolnej funkcji przesyłania wiadomości dostępnej na naszej stronie internetowej. Od użytkowników forum zbieramy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres URL witryny i inne dane osobowe, które możesz zamieścić.


Cel przetwarzania i udostępniania:

Używamy tych informacji, aby świadczyć naszym sprzedawcom usługi, w tym obsługę i przetwarzanie zamówień, uwierzytelnianie i płatności. Informacje te wykorzystujemy również w celu ulepszenia naszych usług. Verteco digital services, s.r.o., współpracuje również ze stronami trzecimi i usługodawcami, aby pomóc naszym handlowcom w świadczeniu usług i możemy udostępniać im dane osobowe, aby wesprzeć te wysiłki. Możemy również udostępnić Twoje dane w następujących okolicznościach:

 • aby zapobiegać, badać lub podejmować działania dotyczące nielegalnych działań, podejrzeń oszustwa, sytuacji związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby, naruszeń naszych Warunków korzystania lub jakiejkolwiek innej umowy związanej z usługami lub w inny sposób wymagany przez prawo.
 • Jeśli sprzedawca, którego sklep odwiedzasz lub do którego uzyskujesz dostęp, poleci nam przekazanie tych informacji (na przykład, jeśli włączy aplikację strony trzeciej, która uzyskuje dostęp do danych osobowych klienta).
 • w celu spełnienia wymogów prawnych lub w celu odpowiedzi na zgodne z prawem nakazy sądowe, wezwania sądowe, nakazy lub inne żądania organów publicznych (w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).

Dane osobowe mogą być również udostępniane firmie, która nabywa naszą firmę, lub firmie sprzedawcy, którego sklep odwiedzasz lub do którego uzyskujesz dostęp, czy to w drodze fuzji, przejęcia, bankructwa, rozwiązania, reorganizacji lub innej podobnej transakcji lub postępowania.


Przechowywanie danych osobowych i czas przetwarzania:

Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, przez czas określony zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody możliwe jest wyłącznie przez okres, na jaki zgoda została wyrażona. Zgoda udzielana jest Administratorowi na okres kolejnych trzech (3) lat lub do momentu wycofania zgody. Po upływie odpowiedniego okresu dane osobowe zostaną usunięte, jeżeli ich przechowywanie nie jest wymagane na mocy odpowiedniego słowackiego ustawodawstwa.


Prawa osób, których dane dotyczą, związane z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, których dane dotyczą, mogą skorzystać z następujących praw:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i otrzymania informacji;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do nieskuteczności zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda);
 • prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania na podstawie art. 100 i nast. ustawy o ochronie danych osobowych z organem nadzorczym, tj. Urzędem Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej z siedzibą pod adresem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Republika Słowacka, dane kontaktowe: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Osoby, których dane dotyczą, mogą skorzystać z powyższych praw, które zostały szczegółowo określone w przepisach art. 21 i nast. ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i RODO oraz innymi właściwymi przepisami prawa. Osoby, których dane dotyczą, mogą dochodzić swoich praw wobec Administratora na pisemny wniosek przesłany lub dostarczony do siedziby Administratora: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava; lub pocztą elektroniczną na adres: info@verteco.sk.
Żądanie musi zawierać następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz adres stałego zamieszkania, tak aby Administrator mógł zidentyfikować osobę, której dane dotyczą. Administrator może żądać dostarczenia dodatkowych informacji niezbędnych do sprawdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą, jeżeli ma on uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej. Administrator ma obowiązek udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o środkach podjętych na jej żądanie w terminie jednego (1) miesiąca od otrzymania żądania. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na stopień skomplikowania i liczbę żądań, Administrator może przedłużyć powyższy termin o kolejne dwa (2) miesiące, nawet wielokrotnie. Administrator ma obowiązek poinformować osobę, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania, podając przyczyny przedłużenia terminu. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, złożyła żądanie w postaci elektronicznej, Administrator udziela informacji w formie elektronicznej, chyba że osoba, której dane dotyczą, zwróciła się o udzielenie informacji w inny sposób. Jeżeli Administrator nie podejmie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, ma obowiązek poinformować osobę, której dane dotyczą, w terminie 1 (1) miesiąca od otrzymania żądania oraz o możliwości do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania na podstawie art. 100 ustawy o ochronie danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Powiadomienia o podjętych środkach są przekazywane bezpłatnie. Jeżeli żądanie osoby, której dane dotyczą, jest oczywiście bezzasadne lub niewłaściwe, w szczególności ze względu na swój powtarzający się charakter, Administrator może żądać uiszczenia rozsądnej opłaty uwzględniającej koszty administracyjne udzielenia informacji lub rozsądnej opłaty uwzględniającej koszty administracyjne powiadomienia lub rozsądną opłatę uwzględniającą koszty administracyjne wdrożenia wnioskowanego środka, lub odmówić podjęcia działań w związku z wnioskiem. Administrator wykaże, że żądanie jest bezzasadne lub niewłaściwe.

Verteco digital services, s.r.o., rozumie, że masz prawa do swoich danych osobowych i podejmuje uzasadnione kroki, aby umożliwić Ci dostęp do Twoich danych osobowych, ich poprawianie, poprawianie, usuwanie, przenoszenie lub ograniczanie wykorzystania Twoich danych osobowych. Jeśli jesteś sprzedawcą lub partnerem, możesz aktualizować wiele rodzajów danych osobowych, takich jak dane dotyczące płatności lub dane kontaktowe, bezpośrednio w ustawieniach konta. Jeśli nie możesz zmienić swoich danych osobowych w ustawieniach konta lub jeśli masz wątpliwości dotyczące danych gromadzonych podczas odwiedzania witryny Verteco digital services, s.r.o., lub korzystania z naszych usług wsparcia, skontaktuj się z nami, aby wprowadzić wymagane zmiany. Należy pamiętać, że jeśli usuniesz lub ograniczysz wykorzystanie swoich danych osobowych, usługi mogą nie działać prawidłowo.