Adatvédelmi szabályzat

a 19. és azt követő cikkek értelmében. törvény 18/2018. a személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításairól és kiegészítéseiről szóló, a módosított 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. és 14. cikkével összhangban. természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad áramlása tekintetében, valamint a 95/46/EK irányelv (Általános Adatvédelmi Rendelet) (a továbbiakban: GDPR) hatályon kívül helyezése.

A 19. és az azt követő cikkekben foglaltak szerint. törvény 18/2018. A személyes adatok védelméről szóló módosított törvény (a továbbiakban: Személyes Adatvédelmi Törvény) alapján az alábbi tájékoztatást adjuk Önnek, mint érintettnek személyes adatai kezeléséről.

Adatkezelő:
Az adatkezelő a Verteco digital services, s.r.o., melynek székhelye:

Verteco digital services, s.r.o.

Daniela Dlabača 21

Zsolna 010 01

Szlovákia

ID: 53 412 834

Áfaszám: SK2121358349

Regisztráció. sz.: 75936/L

képviseli: Norman Bytričan (a továbbiakban: “Ellenőrző”).

Elérhetőségeit:

E-mail: info@verteco.sk
Telefon: +421 948 355 017

Személyes adatokhoz való hozzáférés:

A személyes adatok kezelése során a személyes adatokhoz az Adatkezelőn és a Verteco digital services, s.r.o.,-val kapcsolatban álló társaságokon és alkalmazottaikon kívül más, személyes adatot feldolgozó személyek is hozzáférhetnek. Az adatfeldolgozók, azaz az Adatkezelő megbízásából kezelt személyes adatok címzettjei konkrét, folyamatosan frissülő listája az alábbi kategóriákban:

• Marketing szolgáltatásokat nyújtó cégek
• Bérszámfejtési és számviteli szolgáltatásokat nyújtó cégek
• Belső és külső audit szolgáltatást nyújtó cégek


Jogi alap:

A személyes adatok kezelésének jogalapja főszabály szerint a törvényi kötelezettség (különösen a személyes adatok védelméről szóló 18/2018. sz. törvény) teljesítése, az abból eredő szerződéses kötelezettségek megkötése, kezelése és teljesítése. munka- és kereskedelmi szerződések, a jogos érdek, amely az Adatkezelő és alkalmazottai jogainak és érdekeinek védelme, valamint az érintett hozzájárulása (elsősorban marketing, verseny, társadalmi rendezvények) stb.). A személyes adatok kezeléséhez a hozzájárulást önkéntesen kell megadni, az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás azonban szükséges ahhoz, hogy az Adatkezelő például céges rendezvényeket és hasonlókat biztosítson, és e hozzájárulás nélkül az Adatkezelő nem jogosult a szóban forgó szolgáltatások nyújtására. Ha az érintett megtagadja az Adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése vagy a jogszabályok betartása érdekében szükséges személyes adatok adatkezelő részére történő megadását, az Adatkezelő nem köteles szerződést kötni, vagy egyéb szolgáltatást nyújtani.


Feldolgozott személyes adatok:

Kereskedőink ügyfeleinek nevét, e-mail-címét, szállítási és számlázási címét, fizetési adatait, cégnevét, telefonszámát, IP-címét, az Ön által kezdeményezett rendelésekre vonatkozó információkat, a felkeresett Verteco digital services, s.r.o., által támogatott kereskedői üzletekkel kapcsolatos információkat, valamint a használt eszközön és böngészőben. Ezeket az információkat akkor gyűjtjük, amikor szolgáltatásainkat használó üzletet használ vagy belép, például amikor meglátogatja egy kereskedő webhelyét, megrendelést ad le vagy fiókot regisztrál egy kereskedő webhelyén. Amikor Ön felkeresi vagy böngészi a Verteco digital services, s.r.o., webhelyet, információkat gyűjtünk az Ön által használt eszközről és böngészőről, az Ön hálózati kapcsolatáról, az Ön IP-címéről, valamint a készülékére telepített cookie-król. Gyűjtjük továbbá az Ön által a weboldalunkon elérhető üzenetküldési funkciókon keresztül benyújtott személyes adatokat. A fórum felhasználóitól gyűjtjük az Ön nevét, e-mail címét, webhelyének URL-címét és egyéb személyes adatait, amelyeket közzétehet.


A feldolgozás és a megosztás célja:

Ezeket az információkat arra használjuk, hogy kereskedőink számára biztosítsuk a szolgáltatásokat, beleértve a rendelések támogatását és feldolgozását, a hitelesítést és a fizetéseket. Ezeket az információkat szolgáltatásaink fejlesztésére is használjuk. A Verteco digital services, s.r.o., harmadik felekkel és szolgáltatókkal is együttműködik annak érdekében, hogy kereskedőinknek nyújthassa a szolgáltatásokat, és ezen erőfeszítések támogatása érdekében megoszthatunk velük személyes adatokat. Az Ön adatait a következő esetekben is megoszthatjuk:

 • illegális tevékenységek, csalásgyanús helyzetek, bármely személy testi épségét potenciálisan veszélyeztető helyzetek, Felhasználási Feltételeink vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely más megállapodás megsértése, illetve a szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb megállapodások megsértése, kivizsgálása vagy intézkedések megtétele. törvény.
 • Ha a kereskedő, akinek az üzletét meglátogatja vagy hozzáfér, arra utasít bennünket, hogy továbbítsuk ezeket az információkat (például, ha engedélyez egy harmadik féltől származó alkalmazást, amely hozzáfér az ügyfél személyes adataihoz).
 • megfelelni a jogi követelményeknek, vagy válaszolni a törvényes bírósági végzésekre, idézésekre, végzésekre vagy a hatóságok egyéb kérésére (beleértve a nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési követelmények teljesítését).

A személyes adatok megoszthatók olyan társasággal is, amely felvásárolja a mi üzletünket vagy egy olyan kereskedő üzletét, amelynek üzletét Ön felkeresi vagy hozzáfér, akár egyesülés, felvásárlás, csőd, feloszlás, átszervezés vagy más hasonló tranzakció vagy eljárás révén.


A személyes adatok tárolása és az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő jogosult az érintettek személyes adatainak kezelésére a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően meghatározott ideig. A személyes adatok hozzájárulás alapján történő feldolgozása csak addig az időtartamig lehetséges, ameddig a hozzájárulást megadták. A hozzájárulást az adatkezelő a következő három (3) évre vagy a hozzájárulás visszavonásának pillanatáig adja meg. A vonatkozó időszak lejártakor a személyes adatok törlésre kerülnek, ha azok tárolását a vonatkozó szlovák jogszabályok nem írják elő.


Az érintettek személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogai:

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban az érintettek az alábbi jogokat gyakorolhatják:

 • a személyes adataikhoz való hozzáférés és az azokkal kapcsolatos tájékoztatás joga;
 • a személyes adatok helyesbítéséhez való jog;
 • a személyes adatok törléséhez való jog;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog
 • a személyes adatok hordozhatóságához való jog;
 • a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga;
 • az automatizált egyéni döntéshozatal – ideértve a profilalkotást is – eredménytelenségéhez való jog;
 • a hozzájárulás bármikori visszavonásának joga (ha a hozzájárulás az adatkezelés jogalapja);
 • a 100. és azt követő cikkek szerinti eljárás megindítására irányuló indítvány benyújtásának joga. pontja szerint a felügyeleti hatósággal, azaz a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalával, amelynek székhelye: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Szlovák Köztársaság, elérhetőségei: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Az érintettek gyakorolhatják a fenti jogokat, amelyeket részletesebben a 21. és azt követő cikkek tartalmaznak. §-ának megfelelően, a személyes adatok védelméről szóló törvénynek és a GDPR-nak, valamint más vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Az érintettek jogaikat az Adatkezelővel szemben az Adatkezelő székhelyére küldött vagy kézbesített írásbeli kérelem útján gyakorolhatják: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava; vagy az info@verteco.sk címre küldött elektronikus levélben.
A kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia: név, vezetéknév, születési idő és állandó lakcím, hogy az Adatkezelő azonosítani tudja az érintettet. Az Adatkezelő kérheti az érintett személyazonosságának ellenőrzéséhez szükséges további információk megadását, ha megalapozott kétségei vannak a természetes személy személyazonosságával kapcsolatban. Az Adatkezelő köteles az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatni a kérésére megtett intézkedésekről. Indokolt esetben, tekintettel a kérések összetettségére és számára, az Adatkezelő a fenti időtartamot további két (2) hónappal meghosszabbíthatja, akár többször is. Az adatkezelő köteles az érintettet az ilyen hosszabbításról a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatni, megjelölve a határidő meghosszabbításának indokait. Ha az érintett a kérelmét elektronikus formában nyújtotta be, az Adatkezelő a tájékoztatást elektronikus formában adja meg, kivéve, ha az érintett egyéb módon kért tájékoztatást. Ha az Adatkezelő az érintett kérelmére nem tesz intézkedéseket, köteles a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatni az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint annak lehetőségéről. a személyes adatok védelméről szóló törvény 100. §-a szerinti eljárás megindítására irányuló indítvány benyújtására a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál. A megtett intézkedésekről szóló értesítéseket ingyenesen kell megadni. Ha az érintett kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – nem megfelelő, az Adatkezelő a tájékoztatás adminisztratív költségeit figyelembe véve ésszerű díjat, illetve az adminisztrációs költségeket figyelembe véve ésszerű díjat kérhet. a bejelentést, vagy a kért intézkedés végrehajtásának adminisztratív költségeit figyelembe vevő ésszerű díjat, vagy megtagadja a kérelem teljesítését. Az adatkezelő köteles bizonyítani, hogy a kérelem megalapozatlan vagy nem megfelelő.

A Verteco digital services, s.r.o., tudomásul veszi, hogy Önnek jogai vannak személyes adatai felett, és ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy lehetővé tegye az Ön személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, módosítását, törlését, áthelyezését vagy felhasználásának korlátozását. Ha Ön kereskedő vagy partner, számos személyes adatot, például fizetési vagy kapcsolattartási adatokat frissíthet közvetlenül a fiókbeállításokban. Ha nem tudja módosítani személyes adatait fiókbeállításai között, vagy ha aggódik a Verteco digital services, s.r.o., webhelyének felkeresése vagy támogatási szolgáltatásaink igénybevétele során gyűjtött adatok miatt, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a szükséges módosítások végrehajtása érdekében. Fontos megjegyezni, hogy ha törli vagy korlátozza személyes adatait, előfordulhat, hogy a szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.