Integritetspolicy

i den mening som avses i artikel 19 och följande artiklar. av lag nr 18/2018 saml. om skydd av personuppgifter och om ändringar och tillägg till vissa lagar, i dess ändrade lydelse, i enlighet med artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter, och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (nedan kallat “GDPR”).

Enligt bestämmelserna i artikel 19 ff. av lag nr 18/2018 saml. om Personuppgiftsskydd i dess ändrade lydelse (nedan kallad “Personuppgiftslagen”), förser vi dig härmed som registrerad med följande information om behandlingen av dina personuppgifter.

personuppgiftsansvarig:
Kontrollant är företaget Verteco digital services, s.r.o., med sitt säte:

Verteco digital services, s.r.o.

Daniela Dlabača 21

Žilina 010 01

Slovakien

ID: 53 412 834

VAT ID: SK2121358349

Registrera. nr.: 75936/L

representeras av: Norman Bytričan (hädanefter kallad “Controller”).

Kontaktuppgifter:

E-post: info@verteco.sk
Telefon: +421 948 355 017

Tillgång till personuppgifter:

Vid behandlingen av personuppgifter kan, förutom den personuppgiftsansvarige och de företag som är relaterade till Verteco digital services, s.r.o., och deras anställda, andra personer som behandlar personuppgifter som personuppgiftsbiträde ha tillgång till personuppgifter. En specifik, kontinuerligt uppdaterad lista över personuppgiftsbiträden, dvs. mottagare av personuppgifter som behandlas på uppdrag av den registeransvarige, i följande kategorier:

• Företag som tillhandahåller marknadsföringstjänster
• Företag som tillhandahåller löne- och redovisningstjänster
• Företag som tillhandahåller interna och externa revisionstjänster


Rättslig grund:

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är som regel fullgörande av den lagstadgade skyldigheten (särskilt lag nr 18/2018 Coll. om skydd av personuppgifter), ingående, förvaltning och fullgörande av avtalsförpliktelser som följer av anställnings- och kommersiella avtal, det berättigade intresset, vilket är skyddet av den personuppgiftsansvariges och hans anställdas rättigheter och intressen som skyddas av rättighet, samt samtycke från den registrerade (främst för marknadsföring, tävlingar, sociala evenemang , etc.). Samtycket till behandling av personuppgifter måste lämnas frivilligt och den registrerade kan när som helst återkalla samtycket. Samtycket är dock nödvändigt för att den personuppgiftsansvarige ska säkerställa till exempel företagsevenemang och liknande, och utan sådant samtycke har den personuppgiftsansvarige inte rätt att tillhandahålla tjänsterna i fråga. Om den registrerade vägrar att förse den personuppgiftsansvarige med de personuppgifter som krävs för att uppfylla den personuppgiftsansvariges avtalsenliga skyldigheter eller följa lagen, är den personuppgiftsansvarige inte skyldig att ingå ett avtal eller tillhandahålla några andra tjänster.


Behandlade personuppgifter:

Vi samlar in våra handlares kunders namn, e-post, leverans- och faktureringsadress, betalningsinformation, företagsnamn, telefonnummer, IP-adress, information om beställningar du initierar, information om Verteco digital services, s.r.o., – stödda handlarbutiker som du besöker och information om enhet och webbläsare du använder. Vi samlar in denna information när du använder eller kommer åt en butik som använder våra tjänster, till exempel när du besöker en säljares webbplats, gör en beställning eller registrerar dig för ett konto på en handlares webbplats. När du besöker eller surfar på Verteco digital services, s.r.o., webbplats samlar vi in ​​information om enheten och webbläsaren du använder, din nätverksanslutning, din IP-adress och information om de cookies som är installerade på din enhet. Vi samlar också in personlig information som du skickar via alla meddelandefunktioner som är tillgängliga från vår webbplats. Från forumanvändare samlar vi in ​​ditt namn, din e-postadress, webbadress och annan personlig information som du kan publicera.


Syfte med bearbetning och delning:

Vi använder denna information för att förse våra handlare med tjänsterna, inklusive support och bearbetning av beställningar, autentisering och betalningar. Vi använder även denna information för att förbättra våra tjänster. Verteco digital services, s.r.o., arbetar också med en tredje part och tjänsteleverantörer för att hjälpa våra handlare med tjänsterna och vi kan dela personlig information med dem för att stödja dessa ansträngningar. Vi kan också dela din information under följande omständigheter:

 • för att förhindra, undersöka eller vidta åtgärder angående olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot någon persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller något annat avtal relaterat till tjänsterna, eller som på annat sätt krävs av lag.
 • Om handlaren vars butik du besöker eller har tillgång till uppmanar oss att överföra denna information (till exempel om de aktiverar en tredjepartsapp som kommer åt kundens personliga information).
 • för att uppfylla lagkrav, eller för att svara på lagliga domstolsbeslut, stämningar, beslut eller andra förfrågningar från offentliga myndigheter (inklusive för att uppfylla nationell säkerhet eller brottsbekämpande krav).

Personlig information kan också delas med ett företag som förvärvar vår verksamhet eller verksamheten hos en handlare vars butik du besöker eller har tillgång till, antingen genom fusion, förvärv, konkurs, upplösning, rekonstruktion eller annan liknande transaktion eller förfarande.


Lagring av personuppgifter och behandlingens varaktighet:

Den personuppgiftsansvarige är behörig att behandla registrerades personuppgifter under en tidsperiod som bestäms i enlighet med relevant lagstiftning. Behandling av personuppgifter efter ett samtycke ska endast vara möjlig för den period för vilken samtycket lämnats. Samtycket ges till den personuppgiftsansvarige för de följande tre (3) åren eller fram till det ögonblick då samtycket återkallas. Vid utgången av den relevanta perioden kommer personuppgifter att raderas om deras lagring inte krävs enligt relevant slovakisk lagstiftning.


Rättigheter för registrerade i samband med behandling av personuppgifter:

När det gäller behandling av personuppgifter kan registrerade utöva följande rättigheter:

 • rätten att få tillgång till och få information om sina personuppgifter;
 • rätten till rättelse av personuppgifter;
 • rätten till radering av personuppgifter;
 • rätten till begränsning av behandling av personuppgifter
 • rätten till portabilitet av personuppgifter;
 • rätten att invända mot behandlingen av personuppgifter;
 • rätten till ineffektiviteten av automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering;
 • rätten att när som helst återkalla samtycke (om samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen);
 • rätten att väcka talan om att inleda förfarande enligt artikel 100 ff. i lagen om skydd av personuppgifter med tillsynsmyndigheten, dvs. Slovakiens kontor för skydd av personuppgifter, med sitt registrerade kontor på Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovakien, kontaktuppgifter: +421 2 3231 3214, e-post: statny.dozor@pdp.gov.sk.

De registrerade kan utöva ovanstående rättigheter, vilka specificeras närmare i bestämmelserna i artikel 21 ff. i personuppgiftslagen, i enlighet med personuppgiftslagen och GDPR samt annan relevant lagstiftning. Registrerade personer kan utöva sina rättigheter gentemot den registeransvarige genom en skriftlig begäran som skickas eller levereras till kontrollantens registrerade kontor: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava; eller via e-post skickad till adressen: info@verteco.sk.
Begäran ska innehålla följande information: namn, efternamn, födelsedatum och permanent adress så att den registeransvarige kan identifiera den registrerade. Den registeransvarige kan begära tillhandahållande av ytterligare information som är nödvändig för att verifiera den registrerades identitet om han hyser rimliga tvivel angående den fysiska personens identitet. Den registeransvarige är skyldig att inom en (1) månad från mottagandet av begäran ge den registrerade information om de åtgärder som vidtagits på dennes begäran. I motiverade fall, med hänsyn till komplexiteten och antalet förfrågningar, kan den registeransvarige förlänga ovanstående period med ytterligare två (2) månader, även upprepade gånger. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att informera den registrerade om en sådan förlängning inom en (1) månad efter mottagandet av begäran, med angivande av skälen till förlängningen av tidsfristen. Om den registrerade har lämnat in begäran i elektronisk form ska den personuppgiftsansvarige lämna informationen i elektronisk form, om inte den registrerade begärt information på annat sätt. Om den personuppgiftsansvarige underlåter att vidta åtgärder på den registrerades begäran, är denne skyldig att inom en (1) månad från mottagandet av begäran informera den registrerade om orsakerna till underlåtenheten att agera samt om möjligheten. att lämna in en yrkande om att inleda ett förfarande enligt artikel 100 i personuppgiftslagen till Byrån för personuppgiftsskydd. Meddelanden om vidtagna åtgärder ska lämnas kostnadsfritt. Om begäran från den registrerade är uppenbart ogrundad eller olämplig, särskilt på grund av dess återkommande karaktär, kan den registeransvarige kräva en rimlig avgift med hänsyn till de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla informationen, eller en rimlig avgift med hänsyn till de administrativa kostnaderna av anmälan, eller en rimlig avgift med hänsyn till de administrativa kostnaderna för att genomföra den begärda åtgärden, eller vägra att agera på begäran. Den registeransvarige ska bevisa att begäran är ogrundad eller olämplig.

Verteco digital services, s.r.o., förstår att du har rättigheter över din personliga information och vidtar rimliga åtgärder för att ge dig tillgång till, korrigera, ändra, radera, portera eller begränsa användningen av din personliga information. Om du är en handlare eller partner kan du uppdatera många typer av personlig information, såsom betalnings- eller kontaktinformation, direkt i dina kontoinställningar. Om du inte kan ändra din personliga information i dina kontoinställningar, eller om du är orolig för data som samlas in när du besöker Verteco digital services, s.r.o., webbplats eller använder våra supporttjänster, vänligen kontakta oss för att göra de nödvändiga ändringarna. Det är viktigt att komma ihåg att om du raderar eller begränsar användningen av din personliga information kanske tjänsterna inte fungerar korrekt.