Privacybeleid

in de zin van artikel 19 en volgende. van wet nr. 18/2018 Coll. betreffende de bescherming van persoonsgegevens en betreffende wijzigingen en aanvullingen op bepaalde wetten, zoals gewijzigd, in overeenstemming met de artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (hierna “AVG” genoemd).

Op grond van de bepalingen van artikel 19 en volgende. van wet nr. 18/2018 Coll. inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd (hierna de “Wet bescherming persoonsgegevens”), verstrekken wij u als betrokkene hierbij de volgende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevensbeheerder:
De verwerkingsverantwoordelijke is het bedrijf Verteco digital services, s.r.o., met statutaire zetel:

Verteco digital services, s.r.o.

Daniela Dlabaca 21

Žilina 010 01

Slowakije

Identificatienummer: 53 412 834

BTW-nummer: SK2121358349

Register. nr.: 75936/L

vertegenwoordigd door: Norman Bytričan (hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd).

Contact details:

E-mail: info@verteco.sk
Telefoon: +421 948 355 017

Toegang tot persoonlijke gegevens:

Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen, naast de Verwerkingsverantwoordelijke en de bedrijven die verbonden zijn aan Verteco digital services, s.r.o., en hun werknemers, ook andere personen die persoonsgegevens verwerken als verwerkers toegang hebben tot persoonsgegevens. Een specifieke, voortdurend bijgewerkte lijst van verwerkers, dwz ontvangers van persoonsgegevens die namens de Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt, in de volgende categorieën:

• Bedrijven die marketingdiensten leveren
• Bedrijven die salarisadministratie- en boekhouddiensten aanbieden
• Bedrijven die interne en externe auditdiensten leveren


Legale basis:

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is in de regel het nakomen van de wettelijke verplichting (in het bijzonder Wet nr. 18/2018 Coll. inzake de bescherming van persoonsgegevens), het aangaan, beheren en nakomen van contractuele verplichtingen die voortvloeien uit arbeids- en commerciële contracten, het legitieme belang, namelijk de bescherming van de rechten en belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking en zijn werknemers die door het recht worden beschermd, evenals de toestemming van de betrokkene (voornamelijk voor marketingdoeleinden, wedstrijden, sociale evenementen , enz.). De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens moet vrijwillig worden verleend en de betrokkene kan de toestemming op elk moment intrekken. De toestemming is echter noodzakelijk voor de Verwerkingsverantwoordelijke om bijvoorbeeld bedrijfsevenementen en dergelijke te kunnen organiseren, en zonder een dergelijke toestemming is de Verwerkingsverantwoordelijke niet gerechtigd de betreffende diensten te verlenen. Indien de betrokkene weigert om aan de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor het nakomen van de contractuele verplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke of het naleven van de wet, is de Verwerkingsverantwoordelijke niet verplicht een contract af te sluiten of andere diensten te verlenen.


Verwerkte persoonsgegevens:

We verzamelen de naam, het e-mailadres, het verzend- en factuuradres van onze verkopers, betalingsgegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer, IP-adres, informatie over bestellingen die u plaatst, informatie over de door Verteco digital services, s.r.o., ondersteunde verkoperswinkels die u bezoekt, en informatie over de apparaat en browser die u gebruikt. We verzamelen deze informatie wanneer u een winkel gebruikt of bezoekt die onze diensten gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u de site van een handelaar bezoekt, een bestelling plaatst of zich aanmeldt voor een account op de site van een handelaar. Terwijl u de Verteco digital services -website bezoekt of bladert, verzamelen wij informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt, uw netwerkverbinding, uw IP-adres en informatie over de cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. We verzamelen ook persoonlijke informatie die u verstrekt via een berichtfunctie die beschikbaar is op onze website. Van forumgebruikers verzamelen we uw naam, e-mailadres, website-URL en andere persoonlijke informatie die u plaatst.


Doel van verwerken en delen:

We gebruiken deze informatie om onze verkopers de services te bieden, waaronder het ondersteunen en verwerken van bestellingen, authenticatie en betalingen. Wij gebruiken deze gegevens ook om onze dienstverlening te verbeteren. Verteco digital services, s.r.o., werkt ook samen met derde partijen en dienstverleners om onze handelaars van de diensten te voorzien en we kunnen persoonlijke informatie met hen delen om deze inspanningen te ondersteunen. We kunnen uw gegevens ook delen in de volgende omstandigheden:

 • om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties die potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon met zich meebrengen, schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden of enige andere overeenkomst met betrekking tot de diensten, te voorkomen, te onderzoeken of actie te ondernemen, of zoals anderszins vereist door wet.
 • Als de verkoper wiens winkel u bezoekt of waartoe u toegang heeft, ons opdracht geeft deze informatie over te dragen (bijvoorbeeld als hij een app van derden inschakelt die toegang krijgt tot persoonlijke informatie van klanten).
 • om te voldoen aan wettelijke vereisten, of om te reageren op wettige rechterlijke bevelen, dagvaardingen, bevelschriften of andere verzoeken van overheidsinstanties (inclusief om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving).

Persoonlijke informatie kan ook worden gedeeld met een bedrijf dat ons bedrijf overneemt of het bedrijf van een handelaar wiens winkel u bezoekt of waartoe u toegang hebt, hetzij door fusie, overname, faillissement, ontbinding, reorganisatie of andere soortgelijke transactie of procedure.


Opslag van persoonsgegevens en duur van de verwerking:

De Verwerkingsverantwoordelijke is bevoegd om persoonsgegevens van betrokkenen te verwerken gedurende een periode die wordt bepaald in overeenstemming met de relevante wetgeving. Verwerking van persoonsgegevens na toestemming is alleen mogelijk voor de periode waarvoor de toestemming is verleend. De toestemming wordt aan de Verwerkingsverantwoordelijke verleend voor de volgende drie (3) jaar of tot het moment van intrekking van de toestemming. Na het verstrijken van de relevante periode worden persoonlijke gegevens gewist als de opslag ervan niet vereist is op grond van de relevante Slowaakse wetgeving.


Rechten van betrokkenen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen betrokkenen de volgende rechten uitoefenen:

 • het recht op toegang tot en informatie over hun persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van persoonsgegevens;
 • het recht op verwijdering van persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 • het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;
 • het recht op de ineffectiviteit van geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering;
 • het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken (indien toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking is);
 • het recht om een ​​verzoek in te dienen om een ​​procedure op grond van artikel 100 en volgende in te leiden. van de Wet bescherming persoonsgegevens bij de toezichthoudende autoriteit, dat wil zeggen het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens van de Slowaakse Republiek, met maatschappelijke zetel te Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slowakije, contactgegevens: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Betrokkenen kunnen bovengenoemde rechten uitoefenen, die nader worden gespecificeerd in de bepalingen van artikel 21 en volgende. van de Wet bescherming persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG, evenals andere relevante wetgeving. Betrokkenen kunnen hun rechten jegens de Verwerkingsverantwoordelijke uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek dat wordt verzonden of afgeleverd op de statutaire zetel van de Verwerkingsverantwoordelijke: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava; of per elektronische post naar het adres: info@verteco.sk.
Het verzoek moet de volgende informatie bevatten: naam, achternaam, geboortedatum en vast adres, zodat de Verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene kan identificeren. De Verwerkingsverantwoordelijke kan verzoeken om aanvullende informatie die nodig is om de identiteit van de betrokkene te verifiëren, indien hij redelijke twijfels heeft over de identiteit van de natuurlijke persoon. De Verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om de betrokkene binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek informatie te verstrekken over de maatregelen die op zijn/haar verzoek zijn genomen. In gerechtvaardigde gevallen, gelet op de complexiteit en het aantal verzoeken, kan de Verwerkingsverantwoordelijke de bovengenoemde termijn met nog eens twee (2) maanden verlengen, zelfs herhaaldelijk. De Verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om de betrokkene binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte te stellen van een dergelijke verlenging, onder vermelding van de redenen voor de verlenging van de termijn. Indien de betrokkene het verzoek in elektronische vorm heeft ingediend, verstrekt de Verwerkingsverantwoordelijke de informatie in elektronische vorm, tenzij de betrokkene op een andere manier om informatie heeft verzocht. Indien de Verwerkingsverantwoordelijke nalaat om op verzoek van de betrokkene maatregelen te nemen, is hij verplicht de betrokkene binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte te stellen van de redenen voor het uitblijven van actie, alsmede over de mogelijkheid een verzoek in te dienen om een ​​procedure op grond van artikel 100 van de Wet bescherming persoonsgegevens in te leiden bij het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens. Van de genomen maatregelen worden kosteloos mededelingen gedaan. Indien het verzoek van de betrokkene kennelijk ongegrond of ongepast is, met name vanwege het terugkerende karakter ervan, kan de Verwerkingsverantwoordelijke een redelijke vergoeding eisen, rekening houdend met de administratieve kosten die gepaard gaan met het verstrekken van de informatie, of een redelijke vergoeding, rekening houdend met de administratieve kosten. van de kennisgeving, of een redelijke vergoeding, rekening houdend met de administratieve kosten van de uitvoering van de gevraagde maatregel, of weigeren gevolg te geven aan het verzoek. De Verwerkingsverantwoordelijke zal bewijzen dat het verzoek ongegrond of ongepast is.

Verteco digital services, s.r.o., begrijpt dat u rechten heeft over uw persoonlijke gegevens en onderneemt redelijke stappen om u toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, aan te passen, te verwijderen, over te dragen of het gebruik ervan te beperken. Als u een verkoper of partner bent, kunt u vele soorten persoonlijke gegevens, zoals betalings- of contactgegevens, rechtstreeks in uw accountinstellingen bijwerken. Als u uw persoonlijke gegevens niet kunt wijzigen binnen uw accountinstellingen, of als u zich zorgen maakt over de gegevens die worden verzameld terwijl u de website van Verteco bezoekt of onze ondersteunende diensten gebruikt, neem dan contact met ons op om de vereiste wijzigingen aan te brengen. Het is belangrijk om te onthouden dat als u uw persoonlijke gegevens verwijdert of het gebruik ervan beperkt, de services mogelijk niet correct functioneren.