Politika privatnosti

u smislu članka 19. i sljedećih. Zakona br. 18/2018 Zb. o zaštiti osobnih podataka i o izmjenama i dopunama određenih zakona, s izmjenama i dopunama, u skladu s člancima 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičke osobe u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu „GDPR“).

Sukladno odredbama članka 19. i d. Zakona br. 18/2018 Zb. o zaštiti osobnih podataka s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu „Zakon o zaštiti osobnih podataka“), Vama kao nositelju podataka pružamo sljedeće informacije o obradi Vaših osobnih podataka.

Kontrolor podataka:
Kontrolor je tvrtka Verteco digital services, s.r.o., sa sjedištem:

Verteco digital services, s.r.o.

Daniela Dlabača 21

Žilina 010 01

Slovačka

ID: 53 412 834

PDV ID: SK2121358349

Registar. br.: 75936/L

koju zastupa: Norman Bytričan (u daljnjem tekstu “kontrolor”).

Kontakt detalji:

E-mail: info@verteco.sk
Telefon: +421 948 355 017

Pristup osobnim podacima:

U obradi osobnih podataka, osim voditelja obrade i društava povezanih s Verteco digital services, s.r.o., i njihovih zaposlenika, pristup osobnim podacima mogu imati i druge osobe koje obrađuju osobne podatke kao izvršitelji obrade. Konkretan, kontinuirano ažuriran popis izvršitelja obrade, odnosno primatelja osobnih podataka koji se obrađuju u ime Voditelja obrade, u sljedećim kategorijama:

• Tvrtke koje pružaju marketinške usluge
• Tvrtke koje pružaju usluge obračuna plaća i računovodstva
• Tvrtke koje pružaju usluge interne i eksterne revizije


Pravna osnova:

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u pravilu je ispunjavanje zakonske obveze (osobito Zakona br. 18/2018 Zb. o zaštiti osobnih podataka), sklapanje, upravljanje i ispunjavanje ugovornih obveza koje proizlaze iz radnih i trgovačkih ugovora, legitimni interes, a to je zaštita prava i interesa Voditelja obrade i njegovih zaposlenika zaštićenih pravom, kao i privolu nositelja podataka (uglavnom u svrhe marketinga, natjecanja, društvenih događanja , itd.). Privola za obradu osobnih podataka mora biti dana dobrovoljno, a ispitanik može povući privolu u bilo kojem trenutku. Međutim, privola je neophodna Voditelju obrade za osiguranje npr. korporativnih događanja i slično, a bez te privole Voditelj obrade nema pravo pružati predmetne usluge. Ukoliko nositelj podataka odbije Voditelju obrade dati osobne podatke potrebne u svrhu ispunjavanja ugovornih obveza Voditelja obrade ili poštivanja zakona, Voditelj obrade nije dužan sklopiti ugovor niti pružiti bilo koju drugu uslugu.


Obrađeni osobni podaci:

Prikupljamo imena kupaca naših trgovaca, e-poštu, adresu za dostavu i naplatu, podatke o plaćanju, naziv tvrtke, telefonski broj, IP adresu, informacije o narudžbama koje pokrećete, informacije o Verteco digital services- podržanim trgovačkim trgovinama koje posjećujete i informacije o uređaj i preglednik koji koristite. Prikupljamo ove podatke kada koristite ili pristupate trgovini koja koristi naše usluge, kao što je kada posjetite web-mjesto trgovca, naručite ili se prijavite za račun na web-mjestu trgovca. Dok posjećujete ili pregledavate web stranicu Verteco digital services, s.r.o., prikupljamo informacije o uređaju i pregledniku koji koristite, vašoj mrežnoj vezi, vašoj IP adresi i informacije o kolačićima instaliranim na vašem uređaju. Također prikupljamo osobne podatke koje ste poslali putem bilo koje značajke za razmjenu poruka dostupne na našoj web stranici. Od korisnika foruma prikupljamo vaše ime, adresu e-pošte, URL web stranice i druge osobne podatke koje možete objaviti.


Svrha obrade i dijeljenja:

Koristimo ove podatke kako bismo našim trgovcima pružili usluge, uključujući podršku i obradu narudžbi, provjeru autentičnosti i plaćanja. Ove informacije također koristimo za poboljšanje naših usluga. Verteco digital services, s.r.o., također surađuje s trećim stranama i pružateljima usluga kako bi pomogli našim trgovcima u pružanju usluga, a mi možemo podijeliti osobne podatke s njima kako bismo podržali te napore. Također možemo podijeliti vaše podatke u sljedećim okolnostima:

 • kako bismo spriječili, istražili ili poduzeli radnje u vezi s nezakonitim radnjama, sumnjom na prijevaru, situacijama koje uključuju potencijalne prijetnje fizičkoj sigurnosti bilo koje osobe, kršenje naših Uvjeta korištenja ili bilo kojeg drugog ugovora povezanog s uslugama ili kako to zahtijevaju zakon.
 • Ako nas trgovac čiju trgovinu posjećujete ili joj pristupate uputi da prenesemo te podatke (na primjer, ako omogući aplikaciju treće strane koja pristupa osobnim podacima kupaca).
 • u skladu sa zakonskim zahtjevima ili da odgovori na zakonite sudske naloge, sudske pozive, naloge ili druge zahtjeve javnih tijela (uključujući ispunjavanje zahtjeva nacionalne sigurnosti ili provedbe zakona).

Osobni podaci također se mogu dijeliti s tvrtkom koja preuzima naše poslovanje ili poslovanje trgovca čiju trgovinu posjećujete ili kojoj pristupate, bilo putem spajanja, akvizicije, stečaja, raspuštanja, reorganizacije ili druge slične transakcije ili postupka.


Pohrana osobnih podataka i trajanje obrade:

Voditelj obrade ovlašten je obrađivati ​​osobne podatke ispitanika u vremenskom razdoblju određenom u skladu s relevantnim zakonodavstvom. Obrada osobnih podataka na temelju privole moguća je samo za razdoblje na koje je privola dana. Suglasnost se daje Voditelju obrade na sljedeće tri (3) godine ili do trenutka povlačenja suglasnosti. Po isteku relevantnog razdoblja, osobni podaci bit će izbrisani ako njihovo pohranjivanje nije potrebno prema relevantnom slovačkom zakonodavstvu.


Prava ispitanika vezana uz obradu osobnih podataka:

Što se tiče obrade osobnih podataka, ispitanici mogu ostvariti sljedeća prava:

 • pravo na pristup i dobivanje informacija o svojim osobnim podacima;
 • pravo na ispravak osobnih podataka;
 • pravo na brisanje osobnih podataka;
 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
 • pravo na prenosivost osobnih podataka;
 • pravo na prigovor na obradu osobnih podataka;
 • pravo na neučinkovitost automatiziranog individualnog odlučivanja, uključujući profiliranje;
 • pravo na povlačenje privole u bilo kojem trenutku (ako je privola pravni temelj obrade);
 • pravo na podnošenje prijedloga za pokretanje postupka iz članka 100. i d. Zakona o zaštiti osobnih podataka kod nadzornog tijela, odnosno Ureda za zaštitu osobnih podataka Republike Slovačke, sa sjedištem na adresi Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Republika Slovačka, kontakt podaci: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Ispitanici mogu ostvariti gore navedena prava, koja su dodatno navedena u odredbama članka 21. i sljedećih. Zakona o zaštiti osobnih podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i GDPR-u te drugim relevantnim zakonskim propisima. Ispitanici mogu ostvariti svoja prava protiv Voditelja obrade pisanim zahtjevom koji se šalje ili dostavlja u sjedište Voditelja obrade: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava; ili elektroničkom poštom poslanom na adresu: info@verteco.sk.
Zahtjev mora sadržavati sljedeće podatke: ime, prezime, datum rođenja i stalnu adresu kako bi Voditelj obrade mogao identificirati nositelja podataka. Voditelj obrade može zatražiti dostavu dodatnih podataka potrebnih za provjeru identiteta nositelja podataka ako opravdano sumnja u identitet fizičke osobe. Voditelj obrade dužan je ispitaniku dati informaciju o poduzetim mjerama na njegov zahtjev u roku od jednog (1) mjeseca od primitka zahtjeva. U opravdanim slučajevima, s obzirom na složenost i broj zahtjeva, Voditelj obrade može navedeni rok produžiti za dodatna dva (2) mjeseca, čak i više puta. Voditelj obrade dužan je obavijestiti nositelja podataka o svakom takvom produljenju u roku od jednog (1) mjeseca od primitka zahtjeva, uz navođenje razloga produljenja roka. Ako je ispitanik podnio zahtjev u elektroničkom obliku, Voditelj obrade će podatke dostaviti u elektroničkom obliku, osim ako je ispitanik podatke zatražio na drugi način. Ako Voditelj obrade ne poduzme mjere po zahtjevu ispitanika, dužan je ispitanika obavijestiti o razlozima nepostupanja u roku od jednog (1) mjeseca od primitka zahtjeva, kao io mogućnosti podnijeti prijedlog za pokretanje postupka iz članka 100. Zakona o zaštiti osobnih podataka Uredu za zaštitu osobnih podataka. Obavijesti o poduzetim mjerama dostavljaju se besplatno. Ako je zahtjev ispitanika očito neutemeljen ili neprikladan, posebno zbog svoje ponavljajuće prirode, Voditelj obrade može zahtijevati razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove obavijesti, ili razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove provedbe zatražene mjere, ili odbiti postupiti po zahtjevu. Voditelj obrade će dokazati da je zahtjev neutemeljen ili neprimjeren.

Verteco digital services, s.r.o., razumije da imate prava nad svojim osobnim podacima i poduzima razumne korake kako bi vam omogućio pristup, ispravak, izmjenu, brisanje, prijenos ili ograničavanje upotrebe vaših osobnih podataka. Ako ste trgovac ili partner, možete ažurirati mnoge vrste osobnih podataka, kao što su podaci o plaćanju ili kontakt podaci, izravno unutar postavki vašeg računa. Ako ne možete promijeniti svoje osobne podatke unutar postavki računa ili ako ste zabrinuti za prikupljene podatke dok posjećujete web stranicu tvrtke Verteco digital services ili koristite naše usluge podrške, obratite nam se kako bismo napravili potrebne promjene. Važno je upamtiti da usluge možda neće ispravno funkcionirati ako izbrišete ili ograničite upotrebu svojih osobnih podataka.