Warunki świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług wydany przez Verteco Digital Services s.r.o, ID:  53412834, NIP:  SK2121358349, zarejestrowany pod adresem  Daniela Dlabaca 21, 010 01, Żylina, Słowacja, Rejestr Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Żylinie, dział: Sro, wpis nr. 75936/L, („Verteco”, „my”, „nas” lub „nasz”). Niniejszy Regulamin (“Regulamin”) reguluje korzystanie przez użytkownika z naszych usług, w tym z programu porównywarki cen (CSS) verteco.shop, a także z naszej strony internetowej, narzędzi i innych funkcji (zwanych łącznie “Usługami”). Korzystając z naszych Usług, użytkownik (“Ty”, “Twój” lub “Klient”) wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków.

 1. Akceptacja warunków

Uzyskując dostęp do naszych Usług lub korzystając z nich, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków i naszej Polityki prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, nie powinien uzyskiwać dostępu do Usług ani z nich korzystać.

 1. Kwalifikowalność

Aby korzystać z Usług, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. Korzystając z naszych Usług, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że spełnia ten wymóg i jest uprawniony do zawarcia prawnie wiążącej umowy.

 1. Rejestracja konta

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji naszych Usług, może być wymagane utworzenie konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych uwierzytelniających do konta i ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce na jego koncie. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu jego konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

 1. Bezpłatna wersja próbna

Oferujemy 30-dniowy bezpłatny okres próbny naszego programu CSS. Do skorzystania z bezpłatnego okresu próbnego nie jest wymagana karta kredytowa. Po zakończeniu okresu próbnego użytkownik będzie musiał wybrać plan cenowy i podać informacje dotyczące płatności, aby kontynuować korzystanie z naszych Usług.

 1. Ceny i płatności

Nasze plany cenowe są wymienione na naszej stronie internetowej. Oferujemy różne opcje cenowe, aby zaspokoić różne potrzeby. Płatności dokonywane są co miesiąc lub jednorazowo, w zależności od wybranego planu. Wszystkie opłaty nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

 1. Zmiany w usługach i warunkach

Możemy zmodyfikować nasze Usługi lub niniejsze Warunki w dowolnym momencie, według własnego uznania. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszych Warunkach, powiadomimy o tym użytkownika, publikując zaktualizowane Warunki na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem innych środków komunikacji. Dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację nowych Warunków.

 1. Zakończenie

Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, przekazując drugiej stronie pisemne powiadomienie. Po rozwiązaniu umowy użytkownik przestanie korzystać z naszych Usług, a my uniemożliwimy mu dostęp do naszej platformy.

 1. Własność intelektualna

Wszystkie treści, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej związane z naszymi Usługami są własnością nas lub naszych licencjodawców. Użytkownik nie może używać, modyfikować, powielać, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać naszej własności intelektualnej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 1. Zastrzeżenia i ograniczenie odpowiedzialności

Nasze Usługi są świadczone “w stanie, w jakim są” i “w miarę dostępności”, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Nie gwarantujemy, że nasze Usługi będą nieprzerwane, wolne od błędów lub całkowicie bezpieczne.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub moralne, utratę zysków lub przychodów, poniesione bezpośrednio lub pośrednio, lub jakąkolwiek utratę danych, użytkowania, wartości firmy lub inne straty niematerialne, wynikające z dostępu lub korzystania lub niemożności dostępu lub korzystania z naszych Usług.

 1. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Verteco, jej podmioty stowarzyszone oraz ich odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami lub wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami i kosztami obsługi prawnej, wynikającymi z lub w jakikolwiek sposób związanymi z dostępem lub korzystaniem z naszych Usług lub naruszeniem niniejszych Warunków.

 1. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem słowackim, bez względu na przepisy kolizyjne. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami lub korzystaniem z naszych Usług będą rozstrzygane przez właściwe sądy w Żylinie na Słowacji, a użytkownik zgadza się poddać osobistej jurysdykcji takich sądów.

 1. Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, postanowienie to zostanie ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym niezbędnym zakresie, tak aby niniejsze Warunki pozostały w pełnej mocy i były wykonalne.

 1. Całość Umowy

Niniejsze Warunki, wraz z naszą Polityką prywatności, stanowią całość umowy między użytkownikiem a Verteco dotyczącej korzystania z naszych Usług, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, zarówno ustne, jak i pisemne, między użytkownikiem a Verteco.

 1. Brak zwolnienia

Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek warunku niniejszych Warunków nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się tego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku, a brak dochodzenia przez Verteco jakiegokolwiek prawa lub postanowienia na mocy niniejszych Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

 1. Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Regulaminu lub naszych Usług, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@verteco.shop.

© Verteco Digital Services s.r.o, Wszelkie prawa zastrzeżone.