Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden, uitgegeven door Verteco Digital Services s.r.o, Identificatienummer:   53412834, BTW-nummer:   SK2121358349, geregistreerd bij  Daniela Dlabaca 21, 010 01, Zilina, Slowakije, ondernemingsregister van de districtsrechtbank van Zilina, sectie: Sro, invoegnr. 75936/L, (“Verteco”, “wij”, “ons” of “onze”). Deze Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van onze diensten, met inbegrip van het programma Vergelijkend Winkelen (CSS) van verteco.shop, alsmede onze website, hulpmiddelen en andere functies (gezamenlijk de “Diensten”). Door onze Services te gebruiken, gaat u (“u”, “uw”, of “Klant”) ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

 1. Aanvaarding van voorwaarden

Door onze Services te openen of te gebruiken, bevestigt u dat u deze Voorwaarden en ons Privacybeleid hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Als je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, bezoek of gebruik onze Services dan niet.

 1. Geschiktheid

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om onze Services te gebruiken. Door onze Services te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u aan deze vereiste voldoet en de bevoegdheid hebt om een wettelijk bindende overeenkomst aan te gaan.

 1. Accountregistratie

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van onze Services, moet u mogelijk een account aanmaken. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. We behouden ons het recht voor om je account op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen of op te schorten.

 1. Gratis proefabonnement

We bieden een gratis proefperiode van 30 dagen voor ons CSS-programma. Er is geen creditcard nodig voor de gratis proefversie. Na de proefperiode moet je een prijsplan kiezen en betalingsinformatie verstrekken om onze Services te kunnen blijven gebruiken.

 1. Prijzen en betaling

Onze prijsplannen staan vermeld op onze website. We bieden verschillende prijsopties voor verschillende behoeften. Betalingen zijn maandelijks of eenmalig, afhankelijk van het plan dat je kiest. Alle vergoedingen worden niet terugbetaald, behalve indien wettelijk vereist.

 1. Wijzigingen in diensten en voorwaarden

We kunnen onze Services of deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden, stellen we je hiervan op de hoogte door de bijgewerkte Voorwaarden op onze website te plaatsen of via andere communicatiemiddelen. Als u na dergelijke wijzigingen gebruik blijft maken van onze Services, betekent dit dat u de nieuwe Voorwaarden accepteert.

 1. Beëindiging

Elke partij kan deze overeenkomst op elk moment, om welke reden dan ook, beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Bij beëindiging staakt u het gebruik van onze Diensten en maken wij uw toegang tot ons platform onbruikbaar.

 1. Intellectueel eigendom

Alle content, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze Services zijn eigendom van ons of onze licentiegevers. U mag ons intellectuele eigendom niet gebruiken, wijzigen, reproduceren, distribueren of anderszins exploiteren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 1. Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

Onze Services worden geleverd “zoals ze zijn” en “zoals ze beschikbaar zijn”, zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. We garanderen niet dat onze Services ononderbroken, foutloos of volledig veilig zullen zijn.

Voor zover wettelijk toegestaan zijn wij niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of strafschade, of enig verlies van winst of inkomsten, direct of indirect opgelopen, of enig verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van, of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Services.

 1. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Verteco, zijn filialen en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen of onkosten, met inbegrip van redelijke honoraria en kosten van advocaten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw toegang tot of gebruik van onze Services of uw schending van deze Voorwaarden.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Slowakije, zonder rekening te houden met de conflictenrechtelijke bepalingen. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of uw gebruik van onze Diensten zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in Žilina, Slowakije, en u stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken.

 1. Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, wordt die bepaling beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is zodat deze Voorwaarden voor het overige volledig van kracht en uitvoerbaar blijven.

 1. Gehele overeenkomst

Deze Voorwaarden, samen met ons Privacybeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Verteco met betrekking tot uw gebruik van onze Services en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en Verteco.

 1. Geen verklaring van afstand

Geen verklaring van afstand van een voorwaarde van deze Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of een andere voorwaarde, en het verzuim van Verteco om een recht of bepaling onder deze Voorwaarden te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

 1. Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Voorwaarden of onze Services, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@verteco.shop

© Verteco Digital Services s.r.o, alle rechten voorbehouden.

Krijg meer informatie over verteco.shop CSS

Bent u klaar om de efficiëntie van uw Google Shopping-advertenties te maximaliseren? Mis de kans niet om tot 20% op uw advertentiekosten te besparen. 

Voer hieronder uw e-mailadres in om gedetailleerde informatie te ontvangen over hoe u kunt profiteren van onze unieke CSS-oplossing, rechtstreeks in uw inbox.

Uw e-mail wordt behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid.