Podmienky služby

Podmienky služby vydané spoločnosťou Verteco Digital Services s.r.o, IČO:  53412834, IČ DPH:  SK2121358349, zapísaná na  Daniela Dlabača 21, 010 01, Žilina, Slovensko, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75936/L, („Verteco“, „my“, „nás“ alebo „náš“). Tieto Podmienky používania služieb (ďalej len “Podmienky”) upravujú používanie našich služieb vrátane programu verteco.shop Comparison Shopping Service (CSS), ako aj našich webových stránok, nástrojov a ďalších funkcií (ďalej spoločne len “Služby”). Používaním našich služieb súhlasíte s týmito podmienkami (“vy”, “váš” alebo “zákazník”).

 1. Prijatie podmienok

Prístupom k našim službám alebo ich používaním potvrdzujete, že ste si prečítali tieto Podmienky a naše Zásady ochrany osobných údajov, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepristupujte k našim službám ani ich nepoužívajte.

 1. Oprávnenosť

Na používanie našich služieb musíte mať minimálne 18 rokov. Používaním našich služieb vyhlasujete a zaručujete, že spĺňate túto požiadavku a máte oprávnenie uzavrieť právne záväznú zmluvu.

 1. Registrácia účtu

Ak chcete získať prístup k určitým funkciám našich služieb, môže sa od vás vyžadovať vytvorenie účtu. Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti prihlasovacích údajov svojho konta a nesiete plnú zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré sa uskutočňujú v rámci vášho konta. Súhlasíte s tým, že nás budete okamžite informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho účtu alebo o akomkoľvek inom porušení bezpečnosti. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť alebo pozastaviť vaše konto z akéhokoľvek dôvodu.

 1. Bezplatné skúšobné obdobie

Ponúkame 30-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu nášho programu CSS. Na bezplatnú skúšobnú verziu nie je potrebná žiadna kreditná karta. Po uplynutí skúšobnej lehoty si budete musieť vybrať cenový plán a poskytnúť platobné údaje, aby ste mohli pokračovať v používaní našich služieb.

 1. Ceny a platby

Naše cenové plány sú uvedené na našej webovej stránke. Ponúkame rôzne cenové možnosti, aby sme sa prispôsobili rôznym potrebám. Platby sú splatné mesačne alebo jednorazovo v závislosti od zvoleného plánu. Všetky poplatky sú nevratné, s výnimkou prípadov vyžadovaných zákonom.

 1. Zmeny služieb a podmienok

Naše služby alebo tieto podmienky môžeme kedykoľvek upraviť podľa vlastného uváženia. Ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny týchto podmienok, oznámime vám to zverejnením aktualizovaných podmienok na našej webovej lokalite alebo prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov. Vaše ďalšie používanie našich Služieb po takýchto zmenách predstavuje váš súhlas s novými Podmienkami.

 1. Ukončenie

Ktorákoľvek strana môže túto zmluvu kedykoľvek vypovedať z akéhokoľvek dôvodu písomným oznámením druhej strane. Po ukončení zmluvy prestanete používať naše služby a my vám znemožníme prístup k našej platforme.

 1. Duševné vlastníctvo

Všetok obsah, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva súvisiace s našimi službami vlastníme my alebo naši poskytovatelia licencií. Naše duševné vlastníctvo nesmiete používať, upravovať, reprodukovať, distribuovať ani inak využívať bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

 1. Odmietnutie zodpovednosti a obmedzenie zodpovednosti

Naše služby sú poskytované “tak, ako sú” a “tak, ako sú k dispozícii”, bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo predpokladaných. Nezaručujeme, že naše služby budú nepretržité, bezchybné alebo úplne bezpečné.

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom nenesieme zodpovednosť za žiadne nepriame, náhodné, osobitné, následné alebo sankcionované škody, ani za žiadne straty zisku alebo príjmov, či už vzniknuté priamo alebo nepriamo, ani za žiadne straty údajov, používania, dobrého mena alebo iné nehmotné straty, ktoré vznikli v dôsledku vášho prístupu k našim službám, ich používania alebo nemožnosti prístupu k nim alebo ich používania.

 1. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a ochránite spoločnosť Verteco, jej pridružené spoločnosti a ich príslušných vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov pred akýmikoľvek nárokmi, záväzkami, škodami, stratami alebo výdavkami vrátane primeraných poplatkov a nákladov na právne zastupovanie, ktoré vznikli v dôsledku vášho prístupu k našim službám alebo ich používania alebo v súvislosti s porušením týchto podmienok.

 1. Rozhodné právo a súdna právomoc

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so slovenským právom bez ohľadu na jeho kolízne ustanovenia. Akékoľvek spory vyplývajúce z týchto Podmienok alebo súvisiace s nimi alebo s používaním našich Služieb sa budú riešiť na príslušných súdoch v Žiline na Slovensku a vy súhlasíte s tým, že sa podriadite osobnej právomoci týchto súdov.

 1. Oddeliteľnosť

Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok je nevynútiteľné alebo neplatné, toto ustanovenie sa obmedzí alebo vylúči v minimálnom potrebnom rozsahu tak, aby tieto Podmienky inak zostali v plnej platnosti, účinnosti a vynútiteľnosti.

 1. Celá dohoda

Tieto Podmienky spolu s našimi Zásadami ochrany osobných údajov predstavujú úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Verteco týkajúcu sa vášho používania našich Služieb a nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikácie a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi vami a spoločnosťou Verteco.

 1. Žiadne zrieknutie sa práva

Žiadne zrieknutie sa akejkoľvek podmienky týchto Podmienok sa nepovažuje za ďalšie alebo pokračujúce zrieknutie sa takejto podmienky alebo akejkoľvek inej podmienky a neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia spoločnosťou Verteco podľa týchto Podmienok nepredstavuje zrieknutie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.

 1. Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa týchto podmienok alebo našich služieb, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: info@verteco.shop

© Verteco Digital Services s.r.o, Všetky práva vyhradené.