Πολιτική απορρήτου

κατά την έννοια του άρθρου 19 επ. της υπ’ αριθμ. 18/2018 Πράξης Συντ. για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για Τροποποιήσεις και Συμπληρώματα σε Ορισμένες Πράξεις, όπως τροποποιήθηκαν, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία του φυσικά πρόσωπα όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής «GDPR»).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 επ. της υπ’ αριθμ. 18/2018 Πράξης Συντ. σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως τροποποιήθηκε (εφεξής «Νόμος για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»), σας παρέχουμε ως το υποκείμενο των δεδομένων τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων:
Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία Verteco digital services, s.r.o., με την έδρα της:

Verteco digital services, s.r.o.,

Daniela Dlabača 21

Žilina 010 01

Σλοβακία

ID: 53 412 834

ΑΦΜ: SK2121358349

Κανω ΕΓΓΡΑΦΗ. αρ.: 75936/L

εκπροσωπούμενος από τον: Norman Bytrican (εφεξής καλούμενος “υπεύθυνος επεξεργασίας”).

Στοιχεία επικοινωνίας:

E-mail: info@verteco.sk
Τηλέφωνο: +421 948 355 017

Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα:

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εκτός από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τις εταιρείες που σχετίζονται με την Verteco digital services, s.r.o., και τους υπαλλήλους τους, άλλα πρόσωπα που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ως εκτελούντες την επεξεργασία ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Συγκεκριμένη, συνεχώς ενημερωμένη λίστα υπευθύνων επεξεργασίας, δηλαδή αποδεκτών προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Εταιρείες παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ
• Εταιρείες παροχής μισθοδοτικών και λογιστικών υπηρεσιών
• Εταιρείες παροχής υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου


Νομική βάση:

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι, κατά κανόνα, η εκπλήρωση της εκ του νόμου υποχρέωσης (ιδίως ο νόμος αριθ. εργασιακές και εμπορικές συμβάσεις, το έννομο συμφέρον, που είναι η προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του υπεύθυνου επεξεργασίας και των εργαζομένων του που προστατεύονται με δικαίωμα, καθώς και η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων (κυρίως για σκοπούς μάρκετινγκ, διαγωνισμών, κοινωνικών εκδηλώσεων , και τα λοιπά.). Η συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να χορηγείται οικειοθελώς και το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η συγκατάθεση είναι απαραίτητη για τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τη διασφάλιση, για παράδειγμα, εταιρικών εκδηλώσεων και παρόμοια, και χωρίς αυτή τη συγκατάθεση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν δικαιούται να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αρνηθεί να παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας ή τη συμμόρφωση με το νόμο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται να συνάψει σύμβαση ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες.


Επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα:

Συλλέγουμε το όνομα, το email, τη διεύθυνση αποστολής και χρέωσης των πελατών των εμπόρων μας, τα στοιχεία πληρωμής, το όνομα εταιρείας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση IP, πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες που πραγματοποιείτε, πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα από την Verteco digital services, s.r.o., καταστήματα εμπόρων που επισκέπτεστε και πληροφορίες σχετικά με συσκευή και πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε ή αποκτάτε πρόσβαση σε ένα κατάστημα που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας, όπως όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο ενός εμπόρου, κάνετε μια παραγγελία ή εγγράφεστε για έναν λογαριασμό στον ιστότοπο ενός εμπόρου. Καθώς επισκέπτεστε ή περιηγείστε στον ιστότοπο της Verteco digital services, s.r.o.,, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τη σύνδεσή σας στο δίκτυο, τη διεύθυνση IP σας και πληροφορίες σχετικά με τα cookies που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας. Συλλέγουμε επίσης προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται από εσάς μέσω οποιασδήποτε δυνατότητας ανταλλαγής μηνυμάτων που διατίθεται από τον ιστότοπό μας. Από τους χρήστες του φόρουμ, συλλέγουμε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση URL του ιστότοπου και άλλες προσωπικές πληροφορίες που μπορείτε να δημοσιεύσετε.


Σκοπός επεξεργασίας και κοινής χρήσης:

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να παρέχουμε στους εμπόρους μας τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης και της επεξεργασίας παραγγελιών, ελέγχου ταυτότητας και πληρωμών. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Η Verteco digital services, s.r.o., συνεργάζεται επίσης με τρίτους και παρόχους υπηρεσιών για να βοηθήσει στην παροχή των υπηρεσιών στους εμπόρους μας και ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικές πληροφορίες μαζί τους για να υποστηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • για την πρόληψη, διερεύνηση ή ανάληψη δράσης σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, υποψίες απάτης, καταστάσεις που συνεπάγονται πιθανές απειλές για τη σωματική ασφάλεια οποιουδήποτε ατόμου, παραβιάσεις των Όρων Χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας που σχετίζεται με τις υπηρεσίες ή όπως απαιτείται από νόμος.
 • Εάν ο έμπορος του οποίου το κατάστημα επισκέπτεστε ή αποκτάτε πρόσβαση μάς κατευθύνει να μεταφέρουμε αυτές τις πληροφορίες (για παράδειγμα, εάν ενεργοποιήσει μια εφαρμογή τρίτου μέρους που έχει πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία πελατών).
 • να συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις ή να ανταποκρίνονται σε νόμιμες δικαστικές εντολές, κλήσεις, εντάλματα ή άλλα αιτήματα από δημόσιες αρχές (συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης των απαιτήσεων εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου).

Τα προσωπικά στοιχεία μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν σε μια εταιρεία που εξαγοράζει την επιχείρησή μας ή την επιχείρηση ενός εμπόρου στο κατάστημα του οποίου επισκέπτεστε ή έχετε πρόσβαση, είτε μέσω συγχώνευσης, εξαγοράς, πτώχευσης, διάλυσης, αναδιοργάνωσης ή άλλης παρόμοιας συναλλαγής ή διαδικασίας.


Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων και διάρκεια επεξεργασίας:

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι εξουσιοδοτημένος να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων για χρονικό διάστημα που καθορίζεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν συναίνεσης είναι δυνατή μόνο για την περίοδο για την οποία χορηγήθηκε η συγκατάθεση. Η συγκατάθεση χορηγείται στον υπεύθυνο επεξεργασίας για τα επόμενα τρία (3) έτη ή μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης της συγκατάθεσης. Μετά τη λήξη της σχετικής περιόδου, τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν εάν η αποθήκευσή τους δεν απαιτείται σύμφωνα με τη σχετική σλοβακική νομοθεσία.


Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης και παροχής πληροφοριών σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα·
 • το δικαίωμα διόρθωσης προσωπικών δεδομένων·
 • το δικαίωμα στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων·
 • το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
 • το δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων·
 • το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
 • το δικαίωμα στην αναποτελεσματικότητα της αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ·
 • το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή (εάν η συγκατάθεση αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας)·
 • το δικαίωμα υποβολής πρότασης για την κίνηση διαδικασίας βάσει των άρθρων 100 επ. του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την εποπτική αρχή, δηλαδή το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Σλοβακικής Δημοκρατίας, με την έδρα της στη διεύθυνση Hraničná 12, 820 07 Μπρατισλάβα 27, Σλοβακική Δημοκρατία, στοιχεία επικοινωνίας: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν τα παραπάνω δικαιώματα, τα οποία προσδιορίζονται περαιτέρω στις διατάξεις των άρθρων 21 επ. του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον ΓΚΠΔ καθώς και άλλη σχετική νομοθεσία. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας μέσω γραπτού αιτήματος που αποστέλλεται ή παραδίδεται στην έδρα του ελεγκτή: Trnavské mýto 1, 831 04 Μπρατισλάβα. ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που αποστέλλεται στη διεύθυνση: info@verteco.sk.
Το αίτημα πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης και μόνιμη διεύθυνση, ώστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το υποκείμενο των δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την επαλήθευση της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων εάν έχει εύλογες αμφιβολίες ως προς την ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν κατόπιν αιτήματός του εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, ως προς την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτημάτων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να παρατείνει την ανωτέρω περίοδο κατά δύο (2) ακόμη μήνες, ακόμη και κατ’ επανάληψη. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποχρεούται να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων για οποιαδήποτε τέτοια παράταση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, αναφέροντας τους λόγους για την παράταση της προθεσμίας. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει υποβάλει το αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τις πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε πληροφορίες με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν λάβει μέτρα κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων, υποχρεούται να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων για τους λόγους της αδυναμίας να ενεργήσει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος καθώς και για τη δυνατότητα να υποβάλει πρόταση για την κίνηση διαδικασίας βάσει του άρθρου 100 του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι κοινοποιήσεις για τα ληφθέντα μέτρα παρέχονται δωρεάν. Εάν το αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμο ή ακατάλληλο, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να απαιτήσει εύλογη αμοιβή λαμβάνοντας υπόψη το διοικητικό κόστος παροχής των πληροφοριών ή εύλογη αμοιβή λαμβάνοντας υπόψη το διοικητικό κόστος της κοινοποίησης, ή εύλογο τέλος λαμβανομένου υπόψη του διοικητικού κόστους εφαρμογής του ζητούμενου μέτρου, ή άρνησης δράσης κατόπιν αιτήματος. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποδεικνύει ότι το αίτημα είναι αβάσιμο ή ακατάλληλο.

Η Verteco digital services, s.r.o., κατανοεί ότι έχετε δικαιώματα επί των προσωπικών σας στοιχείων και λαμβάνει εύλογα μέτρα για να σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε, να μεταφέρετε ή να περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων. Εάν είστε έμπορος ή συνεργάτης, μπορείτε να ενημερώσετε πολλούς τύπους προσωπικών στοιχείων, όπως στοιχεία πληρωμής ή επικοινωνίας, απευθείας μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε τα προσωπικά σας στοιχεία στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας ή αν ανησυχείτε για τα δεδομένα που συλλέγονται καθώς επισκέπτεστε τον ιστότοπο της Verteco ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες υποστήριξής μας, επικοινωνήστε μαζί μας για να κάνουμε τις απαιτούμενες αλλαγές. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι εάν διαγράψετε ή περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Λάβετε περισσότερες πληροφορίες για verteco.shop CSS

Είστε έτοιμοι να μεγιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητά σας στις διαφημίσεις Αγορών Google; Μην χάσετε την ευκαιρία να εξοικονομήσετε έως και 20% στο κόστος της διαφήμισής σας. 

Εισαγάγετε το email σας παρακάτω για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τη μοναδική μας λύση CSS απευθείας στα εισερχόμενά σας.

Ο χειρισμός του email σας θα γίνεται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας.